for at fjerne de sorte kanter der tit er øverst og nederst på en film ved brug af FFmPeg gør du følgende

 1. Først finder vi størrelsen på kanterne
  ffmpeg -ss 00:02:00 -i video_to_crop.mp4 -t 1 -vf cropdetect -f null - 2>&1 | awk '/crop/ { print $NF }' | tail -1

  -ss for at komme forbi starten af filmen som tit er helt sort
  dette giver et output som kan se sådan her ud:

  crop=1280:544:0:88
 2. Tilføj
  crop=1280:544:0:88

  til din almindelige codelinie for FFmPeg. f.eks. sådan her:

  ffmpeg -i video_to_crop.mp4 -y -c:v libx265 -preset medium -crf 25 -c:a aac -b:a 128k -vf crop=1280:544:0:88 færdig_cropped_video.mp4

crop værdigerne er angivet som: brede:højde:x:y
X er = den horizontale værdi fra venstre mod højre
Y er = den Lodrette startpunkt fra toppen og mod bunden