FFMPeg howto autocrop black borders

for at fjerne de sorte kanter der tit er øverst og nederst på en film ved brug af FFmPeg gør du følgende

 1. Først finder vi størrelsen på kanterne
  ffmpeg -ss 00:02:00 -i video_to_crop.mp4 -t 1 -vf cropdetect -f null - 2>&1 | awk '/crop/ { print $NF }' | tail -1

  -ss for at komme forbi starten af filmen som tit er helt sort
  dette giver et output som kan se sådan her ud:

  crop=1280:544:0:88
 2. Tilføj
  crop=1280:544:0:88

  til din almindelige codelinie for FFmPeg. f.eks. sådan her:

  ffmpeg -i video_to_crop.mp4 -y -c:v libx265 -preset medium -crf 25 -c:a aac -b:a 128k -vf crop=1280:544:0:88 færdig_cropped_video.mp4

crop værdigerne er angivet som: brede:højde:x:y
X er = den horizontale værdi fra venstre mod højre
Y er = den Lodrette startpunkt fra toppen og mod bunden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.